Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kültür ve Turizm Bakanlığı Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği

* 21/04/2004 tarih ve 1072 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmelik, Bakanlığa ait kadrolara aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanmaları için uygulanacak eğitim programlarını eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam:

Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri Bakanlığa ait kadrolara aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 21/02/1083 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik”in 33 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

 

Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

 

Bakanlık Merkez Eğitim Birimi: Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü,

 

Aday Memur: Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak sınavları kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere, Bakanlığın bütün hizmet birimlerindeki kadrolara atananları,

 

Temel Eğitim: Aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları Devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

 

Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların; Bakanlık, atandıkları birim, sınıfı, kadro ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

 

Staj: Aday memurların gördükleri temel ve hazırlayıcı eğitim konularıyla ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

 

Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi düzeyini ölçme işlemini,

 

Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılan sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi düzeyini puanlama yoluyla ölçme işlemini,

 

Adaylık Süresi: Bakanlığın bütün birimlerindeki kadrolara aday memur olarak atananların, Devlet kamu hizmet ve görevlerine aday memur olarak atandıkları tarihten başlamak üzere, bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi, 

Asli Memur: Adaylık süresi içerisinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içerisinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,

 

Temel Eğitim Kurulu: Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Genel Yönetmelik’in 18 inci maddesiyle, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında oluşturulan Kurulu,

 

Yönetme Kurulu: Bakanlıkta, aday memurların eğitimlerinin yönetimi, yürütülmesi ve denetimi için oluşturulan Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu’nu,

 

Komisyon: Bakanlıkta Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca oluşturulan Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu’nu,

 

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim İlke ve Esasları

Eğitimin Genel İlkeleri

 

Madde 5 – Aday memurların eğitiminde aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutulur.

 

a)   Eğitimlerin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasa’da ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

 

b)   Aday memurların; Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılarak, zaman ve kaynak savurganlığına yol açmadan, verimlilik, etkinlik v e tutumluluk ilkeleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

 

c)    Temek eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj, birbirini izleyen sıra içinde sürdürülür. Bu eğitimler, hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz.

 

d)   Eğitimler, aday memurların öğrenim durumuna göre düzenlenip yürütülür.

 

e)   Eğitimler, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu sorumluluğunda yürütülür.

 

f)     Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

 

g)    Eğitimlerini başarı ile tamamlayamayan aday memur asil memurluğa atanamaz.

 

 

 

Temel Eğitimin İlkeleri

 

Madde 6- Temel eğitimin hedefi, aday memurlara, Devlet memurlarının ortak nitelikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

 

Bu eğitim, her sınıftaki kadroya atanan aday memura, ortak bir program içinde, öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

 

Bu eğitimin süresi, on günden az iki aydan çok olamaz.

 

Temel eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

 

Temel eğitimi Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenen tarihte başlar.

 

Hazırlayıcı Eğitimin İlkeleri

 

Madde 7- Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurlara, Bakanlık atandıkları birim, sınıfı, kadro ve görevleri ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak, görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

 

Bu eğitimin süresi, bir aydan az üç aydan çok olamaz.

 

Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

 

Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

 

Stajlarla İlgili İlkeler

Madde 8- Stajın hedefi, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen kuramsal bilgilerle ilgili, uygulama yaptırmak suretiyle beceri ve deneyim kazandırmaktır.

 

Gerektiğinde aday memura, görevleriyle ilgili olmak üzere, diğer bir kurum veya kuruluşta da staj yaptırılabilir.

 

Bu yetiştirme, iki aydan az olmamak koşuluyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

 

Eğitim Konuları

Madde 9 – Aday memurların eğitim konuları, aşağıda gösterilmiştir.

 

a)   Temel Eğitim Konuları

1-    Atatürk İlkeleri

2-    T.C. Anayasası

a)   Genel Esaslar

b)   Temel Hak ve Ödevler

c)    Cumhuriyetin Temel Organları

d)   Yürütme

3-    Genel Olarak Devlet Teşkilatı

4-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

a)   Ödev ve Sorumlulukları

b)   Genel Haklar

c)    Yasaklar

d)   Disiplin ve Sicil İşleri

e)   Sosyal ve Mali Haklar

f)     Amir-Memur İlişkileri

g)    Müracaat ve Şikayetler

h)   Kılık ve Kıyafet

i)     Yer Değiştirme

j)    Beşeri İlişkiler

5-    Yazışma-Dosyalama Usulleri

6-    Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri

7-    Halkla İlişkiler

8-    Gizlilik ve Gizliliğin Önemi

9-    İnkılap Tarihi

10- Milli Güvenlik Bilgileri

11- Haberleşme

12- Türkçe Dilbilgisi Kuralları

13- İnsan Hakları

 

 

b)   Hazırlayıcı Eğitim Konuları

 

Aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak aşağıdaki konularda eğitim yapılır.

 

1-    Bakanlığın tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri,

2-    Aday memurların atandıkları sınıftaki kadro ve görevi ile ilgili hususlar,

3-    Bakanlığın uygun göreceği diğer konular.

 

c)    Staj Dönemi Konuları

 

Bu eğitimin konuları, aday memurun temel ve hazırlayıcı eğitimde tabi tutulduğu eğitim konularında, birim yöneticisinin gözetiminde, beceri ve deneyim kazandırmak için yapılan uygulamalardır.

 

Eğitim Programları

 

Madde 10 – Aday memurlara, Bakanlıkça oluşturulan Temel Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan temel eğitim programları uygulanır.

 

Temel eğitim programında yer alan, Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Milli Güvenlik Bilgileri konuları için belirlenen sürelerde kısaltma yapılamaz.

 

Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu hazırlar.

 

Eğitim programları; ilköğretim, lise ve dengi okullar ile yükseköğretim mezunları düzeyinde olmak üzere, ayrı ayrı düzenlenir.

 

 

 

Eğitimin Yapılması

 

Madde 11- Temel Eğitim, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen programlar çerçevesinde; hazırlayıcı eğitim ve staj, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenen programları çerçevesinde, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunca yaptırılır.

 

Temel ve hazırlayıcı eğitimler ile stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, yerleri, eğitime katılanların sayısı ve diğer bilgile; eğitimlerin başlamasıyla birlikte, Bakanlık Merkez Eğitim Birimince, Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınav Sorularının Hazırlanması

 

Madde 12- Temel eğitime ilişkin sınav soruları, Temel Eğitim Kurulu tarafından belirlenen sorular arasından seçilerek; hazırlayıcı eğitime ilişkin sınav soruları ise; aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak, eğitim programlarındaki her konu için ayrı ayrı olmak üzere konuların ağırlıklarına göre Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca, hazırlanıp Komisyona teslim edilir.

 

Staja ilişkin sorular, Ek-1’de yer alan Staj Değerlendirme Belgesinde belirtilmiştir.

 

Sınavlarla İlgili İlke ve Yöntemler

 

Madde 13- Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve yöntemler şunlardır:

 

a)   Temel Eğitim sınavı, Temel Eğitim kurulu tarafından belirlenen şekilde ve hazırlayıcı eğitim sınavı ise test, uzun cevaplı veya uygulamalı olarak yapılır. Hazırlayıcı eğitim sınavında, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden uygulanabilir.

 

b)   Sınavlar, duyurulan yerdi gün ve saatte yapılır.

 

c)    Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

 

d)   Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılır.

 

e)   Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.

 

f)     Temel eğitim sınav soruları, aday memurların huzurunda kura usulü ile tespit edilir.

 

Değerlendirme

 

Madde 14- Eğitimler, aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

 

a)Temel ve Hazırlayıcı Eğitimler:

 

Bu eğitimlerde sınav kağıtları, Komisyonca değerlendirilir. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

 

Başarısız olan aday memurların kağıtları, Komisyonca en geç bir gün sonra bir daha okunarak yeniden değerlendirilir.

 

Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı, sınavı yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

 

Sınavlarda buçuklu puanlar, bir üst tam puana tamamlanır.

 

b) Staj:

 

Staja katılanlar Staj Değerlendirme Belgesi ile değerlendirilirler.

 

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

 

Madde 15- Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde adaylara duyurulur.

 

Yazılı Sınavlara İtiraz

 

Madde 16- Aday memurlar, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içerisinde, dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon, dilekçeleri on gün içinde yanıtlamak zorundadır. Yapılan bu inceleme sonucu kesindir.

 

Sınavlara itiraz edenlerin itirazları sonuçlandırılıncaya kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

 

Sınavlara Katılmama Hali

 

Madde 17- Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık nedenleriyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

 

Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılarak başarısız olarak değerlendirilirler.

 

Sınavları Geçersiz Sayılacaklar

Madde 18- Adaylardan;

 

a)   Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler,

b)   Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,

 

c)    Kendi yerine başkasını sınava sokanlar,

 

Sınavlarda başarısız sayılırlar.

 

Bu adaylar hakkında bir tutanak düzenlenir ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.

 

Sınavların İptalini Gerektiren Durumlar

Madde 19- Sınavlar;

 

a)   Sınav sorularının çalınmış olduğunun saptanması,

 

b)   Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının saptanması

 

c)    Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması,

 

Hallerinde Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca iptal edilir ve bu duruma sebebiyet verenler hakkında kanuni işlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Sınavlarla İlgili Kurullar ve Görevleri

Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu

Madde 20- Bakanlık Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu; Bakanının görevlendireceği Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü, Personel Dairesi Başkanı ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünde görevli üç daire başkanından oluşur. Kurulun sekretarya hizmetleri Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülür.

 

Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun Görevleri

 

Madde 21- Bu kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

a)   Temel eğitim programlarını temin etmek,

 

b)   Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek,

 

c)    Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek,

 

d)   Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunu kurmak,

 

e)   Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,

 

f)     Eğitmenlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak,

 

g)    Eğitici personel temin etmek

 

h)   Diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini sağlamak,

 

i)     Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli

 

j)    Eğitimleri denetlemek

 

k)    Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak.

 

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu:

 

Madde 22- Bakanlıktaki Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun başkan ve üyeleri eğitilecek aday memur sayısı, adayların eğitim düzeyleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak en az şube müdürü seviyesinde olmak üzere üç kişiden az olmak üzere seçilir.

 

Komisyonun Görevleri:

 

a)   Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,

 

b)   Eğitimleri, Merkez Eğitim Yönetme Kurulunca tespit programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,

 

c)    Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,

 

d)   Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,

 

e)   Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

 

f)     Sınavları yapmak ve değerlendirmek,

 

g)    Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

 

h)   Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Askerlik Hali

 

Madde 23- Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (e) ve (f) fıkraları göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir.

 

Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları nedeniyle tamamlanamayan eğitimleri, terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.

Bildirme

 

Madde 24- Görevlerine son verilen aday memurlar, tespit edilen form Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce doldurulmak suretiyle en geç bir ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

Memurluğa Alınmama

 

Madde 25- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar, üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Ancak, sağlık nedeniyle ilişkileri kesilenler için bu koşul aranmaz.

 

Üç yıllık sürenin saptanmasında Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

 

Eğitim ve Öğretim Elemanları

 

Madde 26- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj çalışmalarında; Bakanlık personeli arasından görevlendirilecek öğretme niteliğine sahip uzman personel ile diğer kurum ve kuruluşlardaki ilgili uzmanlardan, gerekirse üniversite öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından da yararlanılır.

 

Sınav Belgelerinin Saklanması

 

Madde 27- Sınav sorunlarının cevap anahtarları ile cevap kağıtları bir yıl, tutanaklar ile değerlendirme fişleri iki yıl, kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların dosyası ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

 

Yargı yoluna başvuran aday memurlar, bu durumlarını bağlı olduğu birime’de yazılı olarak bildirirler.

 

İşbirliği ve Ortak Eğitim

 

Madde 28- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir, ortak eğitim olanaklarından yararlanılabilir.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

 

Madde 29- Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük:

 

Madde 30- Bu Yönetmelik Bakanın onayı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

 

Madde 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.