Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi,Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hak. YönetmelikResmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

            Amaç ve Kapsam

            Madde 1- 25.06.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu  uyarınca sendika ve konfederasyonlara üye olan veya üyelikten ayrılanlar için düzenlenecek belgeler ile tutulacak defterlerin şekli, kapsayacağı bilgiler, kayıtların düzenlenmesi ve işyeri değişikliklerindeki bildirimler bu yönetmelikte gösterilmiştir.

            Dayanak

            Madde 2- İş bu Yönetmelik  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 41 inci maddesi ile geçici 5 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

           

İKİNCİ BÖLÜM

Sendika Bildirimleri, Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonlara Üyelik

 

            Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik

          Madde 3 — (Değişik: RG 11/3/2005-25752)

          Kamu görevlileri sendikalarına üye olmak isteyen kamu görevlileri  örneği (EK-1) de gösterilen "Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu"ndan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra yetkili organın kabulü için sendikaya verir.

          Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini ise üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş (15) gün içinde kamu görevlisinin çalıştığı işyerine göndermek zorundadır. Üyelik belgesinde, kamu görevlisinin sendika üye kayıt defterindeki sıra numarasının belirtilmesi zorunludur.

          Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

          Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

            Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

           Konfederasyonlara Üyelik

            Madde 4-Konfederasyonlara üye olmak isteyen kamu görevlileri sendikaları, Ek (2)’de gösterilen üyeliğe başvuru belgesinden iki nüsha doldurup yetkililerce imzalandıktan sonra alındı belgesi karşılığında konfederasyona verirler. Konfederasyona üyelik başvuru belgesine, üyeliğe ilişkin genel kurul kararı ile sendika yetkililerinin imza sirkülerinin eklenmesi zorunludur.

            Üyeliği kesinleşen kamu görevlileri sendikasının üyeliğe başvuru belgesinin   bir nüshası 15 gün içinde konfederasyonca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmesi zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyeliğin Sona Ermesi, Üyeliğe İlişkin Değişiklikler

 

            Üyelikten Çekilme

          Madde 5-  (Değişik: RG 11/3/2005-25752)

Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisi örneği (EK-3) de gösterilen "Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu" ndan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra kurumuna verir. Kurum görevlisi kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş (15) gün içinde sendikaya gönderir."

 

            Üyeliğin Çekilme Dışındaki Nedenlerle Sona Ermesi

            Madde 6- Kamu görevlileri sendikalarınca, çekilme dışında herhangi bir nedenle sendika üyeliği sona eren üyeleri için (Ek-3)’de gösterilen bildirimden iki nüsha çıkış bildirimi düzenlenir. Bildirimin birer nüshası 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu işverenine  gönderilir.

            Hizmet Kolu veyaİşyeri Değişiklik Bildirimi

          Madde 7— (Değişik: RG 11/3/2005-25752)

          Sendika üyesi kamu görevlisinin, sendikanın kurulu bulunduğu hizmet kolunda kalmak şartıyla başka bir göreve atanması, kurum içinde nakledilmesi veya başka bir kurumdaki bir göreve atanması, farklı bir hizmet koluna giren kuruma atanması, emeklilik veya ölüm halinde, atamanın yapıldığı ve ayrıldığı işyerince örneği (EK-4) de gösterilen "Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değişikliği Bildirim Formu"  düzenlenerek, değişikliği takip eden onbeş (15) gün içinde ilgili sendikaya ve atandığı veya nakledildiği kuruma  gönderilir."

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Defterler, Belgelerin Şekli

 

            Kayıt ve Defterler

            Madde 8- Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyon üye kayıt defterleri, en az üyelik başvuru belgesinde bulunan bilgileri aynı sıra ile kapsayacak şekilde hazırlanır ve sayfaları birbirini izleyecek şekilde numaralanır.

            Üye kayıt defterlerinin, her olağan genel kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere onaylatılması zorunludur.

            Sendika ve konfederasyonlar, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar defterleri; gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri; gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları; aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir; gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defterleri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyaları; tutmak ve düzenlemek zorundadır. 

         Şekil ve Ebat

          Madde 9- (Değişik: RG 11/3/2005-25752)

          Yönetmelik ekinde örnekleri gösterilen;

          a) EK-1 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu,

          b) EK-2 Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyona Üyelik Başvuru Belgesi Formu,

          c) EK-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirim Formu,

          d) EK-4 Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değişikliği Bildirim Formu,

          210/297 mm. ebatında düzenlenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Web sitesinde yayımlanır.

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli görmesi halinde formları güncelleştirir.

          Formların ebadı, içeriği ve bu bilgilerin sırası değiştirilemez.

          Değişik ebat ve içerikteki formlar ile eksik ve hatalı doldurulmuş formlar kabul edilmez.

            Konfederasyonlar, sendikalar, kamu görevlileri ve kamu işverenleri söz konusu formları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Web  sitesinde yayımlanan  formata uygun olarak çoğaltırlar."

          rürlük

            Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            Madde 11- Bu Yönetmelik Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından müşterekenyürütülür.

           

 

 

 

 

 

 

 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARINA

ÜYELİK  FORMU

 

EK-1

  SENDİKA  BİLGİLERİ

 

HİZMET KOLU

SENDİKA  ADI

 

DOSYA

NO.

 

 

 

 

 

 

 

KURUM  BİLGİLERİ :

KURUMUN  ADI :

 

 GÖREV YAPILAN BİRİM:

HİZMET    KOLU

 

KURUM KODU

 

İL KODU

 

İLÇE  KODU

 

İŞYERİ

İLÇE KODU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     

 

ÜYELİK   BİLGİLERİ

ADI

 

SOYADI

 

T.C.KİMLİK NO.

(11 Rakamlı-Mernis)

 

BABA ADI

 

     ANA ADI          :

 

DOĞUM TARİHİ

....../....../19 ....

DOĞUM YERİ :

 

CİNSİYETİ

ERKEK :   1 o

KADIN :  2o

ÖĞRENİM DURUMU

İLKÖĞ. :1 o

LİSE :2 o

YÜKSEK OKUL

:3 o

 

 

 

 

 

 

KURUM SİCİL NO

KADRO UNVANI

 

KADRO UNVAN KODU:

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI

1:     T.C. EMEKLİ SANDIĞI

  • o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

  • o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMU GÖREVLİSİNİN İMZASI

ÜYE KAYIT

NUMARASI

ÜYELİĞE KABUL

Sendikanızın Tüzüğünü okudum, İlgili  Kanun gereğince üyeliğe kabulümü arz ederim.

 

 

TARİH - İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulunun   ../../.... Tarih ve ........... Sayılı Kararı ile üyeliğe kabul edilmiştir.

 

 

   TARİH-MÜHÜR-İMZA

 

 

 

 

 

 

Not: Form arka sayfadaki açıklamalara göre doldurulacaktır.

 

4

 

EK-1:

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

AMBLEM BİLGİLERİ       :

 

Sol üst köşedeki daireye sendikalar kendi amblemlerini, sağ üst köşeye bağlı bulunduğu konfederasyonun amblemini basabilir.

              

SENDİKA BİLGİLERİ:

 

Hizmet Kolu  : Bu bölüme sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kolu sıra numarası yazılır.

 

Dosya No       : Bakanlıkça ilgili sendikaya verilen dosya numarası yazılır.

 

GÖREV YAPILAN BİRİM:

 

İlçe Kodu ve İşyeri  İlçe Kodu : Bu alanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından doldurulacaktır.

 

ÜYELİK BİLGİLERİ :

 

T.C. Kimlik No            : Bu bölüme 11 rakamlı MERNİS tarafından verilen T.C. Kimlik

                                        Numarası yazılır. Eğer, T.C. Kimlik Numarası yoksa boş bırakılır.

 

Öğrenim Durumu       : En son bitirilen okul yazılacak. (İlkokul ve ortaokul mezunları                  

                                        ilköğretimi işaretleyecektir.)

 

Kurum Sicil No            : Kurumun vermiş olduğu Kurum Sicil Numarası yazılır.

Kadro Unvanı              : Kamu görevlisinin bulunduğu unvan yazılır.

Kadro Unvan Kodu     :Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen kodlar kullanılacaktır.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU                          :

 

T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu Kodu : Kamu görevlisi hangi Sosyal

Güvenlik Kurumuna bağlı ise ilgili Sosyal Güvenlik Kuruluşunun karşısındaki kutu işaretlenecektir.

 

SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI           :

 

Kamu görevlisinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunca kendisine verilmiş bulunan sosyal güvenlik sicil numarası yazılır.

 

ÜYE KAYIT NUMARASI                                       : 

 

Üyelik bildiriminin kayıt defterine işlendiği sıra numarası yazılır.

 

 

 

5

 

 

 

KONF.

AMBLEM

 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI

KONFEDERASYONA ÜYELİK

BAŞVURU BELGESİ

 Ek-2

  KONFEDERASYONUN ADI   

 

  ADRES VE TELEFONU 

 

 

 

 

ÜYELİK  BAŞVURUSUNDA BULUNAN SENDİKANIN

ADI

 

GENEL MERKEZ ADRESİ

 

TELEFON VE FAKS NO

 

HİZMET KOLU

 

Ç.S.G.B. DOSYA NO:   

 

BAŞVURU TARİHİNDEKİ ÜYE SAYISI

 

SENDİKANIN KONFEDERASYONA KATILMASINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ TARİH VE NUMARASI

 

 

                                                                                                                                    Tarih ve Sendika  

  Yetkililerinin İmzaları

 

 Yönetim Kurulunun   ..../..../....... tarih ve ............. sayılı kararı ile üyeliğe kabul edilmiştir.

Tarih  ve  Konfederasyon

                                                                                                                        Yetkililerinin İmzaları

 

 

 

6

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI

ÜYELİKTEN ÇEKİLME VE DİGER NEDENLERLE

AYRILMALARA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

EK-3

  SENDİKA  BİLGİLERİ

 

HİZMET KOLU

SENDİKA  ADI

DOSYA

NO.

 

 

 

 

 

 


KURUM  BİLGİLERİ :

KURUMUN  ADI :

 

GÖREV YAPILAN BİRİM:

HİZMET    KOLU

 

KURUM KODU

 

İL KODU

 

İLÇE  KODU

 

İŞYERİ

İLÇE KODU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜYELİK   BİLGİLERİ

ADI

 

SOYADI

 

T.C.KİMLİK NO.

(11 Rakamlı-Mernis)

 

BABA ADI

 

     ANA ADI          :

 

DOĞUM TARİHİ

....../....../19 ....

DOĞUM YERİ :

 

CİNSİYETİ

ERKEK :   1 o

KADIN :  2o

ÖĞRENİM DURUMU

İLKÖĞRETİM . :1 o

LİSE   : 2        o

YÜKSEK OKUL  :3 o

KURUM SİCİL NO

 

KADRO UNVANI

 

KADRO UNVAN KODU:

 

 

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI

1:     T.C. EMEKLİ SANDIĞI                    

  • o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:    SOSYAL SİGORTALAR  KURUMU

  • o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

ÜYELİKTENÇEKİLME NO:

DİGER NEDENLERLE AYRILMALAR

Yukarıda Belirttiğim Kamu Görevlileri Sendikası Üyeliğinden çekiliyorum. Gereğini arz ederim. 

 

 

TARİH ../../.....

Kamu Görevlisinin

           İmzası:

 

 

 

HİZMET KOLU DEĞİŞ.

  • o

UNVAN DEĞİŞ.

  • o

ÖLÜM VEYA EMEKLİLİK

  • o

DİĞER

NEDENLER

  • o

 

TARİH : ..../...../200...

Kurum / İşyeri
Yetkilisinin İmzası :

Not:Form arka sayfadaki açıklamalara göre doldurulacaktır

 

  

EK-3:

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

SENDİKA BİLGİLERİ       :

 

Hizmet Kolu  : Bu bölüme sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kolu sıra numarası yazılır.

 

Dosya No       : Bakanlıkça ilgili sendikaya verilen dosya numarası yazılır.

 

GÖREV YAPILAN BİRİM:

 

Hizmet Kolu, Kurum Kodu,  İl Kodu,  İlçe Kodu ve Kurum İlçe Kodu : Çalışma ve                               Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından doldurulacaktır.

 

ÜYELİK BİLGİLERİ :

 

T.C. Kimlik No         : Bu bölüme MERNİS tarafından verilen 11 rakamlı T.C. Kimlik

                                      Numarası yazılır. Eğer, T.C. Kimlik Numarası yoksa boş bırakılır.

 

Öğrenim Durumu    En son bitirilen okul belirtilecektir

Kurum Sicil No        : Çalışılan kurumca verilmiş bulunan Kurum Sicil Numarası yazılır.

Kadro Unvanı          : Kamu görevlisinin bulunduğu unvan yazılacaktır.

Kadro Unvan Kodu : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca doldurulacaktır.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU                          :

 

T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu Kodu : Kamu görevlisi hangi Sosyal

Güvenlik Kurumuna bağlı ise ilgili Sosyal Güvenlik Kuruluşunun karşısındaki kutu işaretlenecektir.

 

SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI           :

 

Kamu görevlisinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunca kendisine verilmiş bulunan sosyal güvenlik sicil numarası yazılır.

 

ÜYELİKTEN ÇEKİLME NO                                 :

Çekilme bildiriminin kayıt defterine işlendiği sıra numarası yazılır.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.